Przedsezonowy przegląd kombajnów do warzyw

Wkrótce roz­poczną się jesienne zbiory warzyw korze­nio­wych: mar­chwi, pie­truszki, buraczka czy selera. Tak naprawdę sezon powi­nien zacząć się jednak od przy­go­to­wa­nia maszyny do pracy i w wielu gospo­dar­stwach już trwa. Jeśli jesz­cze nie zadba­łeś o przed­se­zo­nowy prze­gląd kom­bajnu do warzyw to jest to już ostatni dzwo­nek.

Przy­po­mi­namy Wam na co zwró­cić szcze­gólną uwagę zanim kom­bajn znów ruszy w pole.

PRA­WI­DŁOWY STAN TECH­NICZNY

Pierw­szym kro­kiem do utrzy­ma­nia pra­wi­dło­wego stanu tech­nicz­nego kom­bajnu jest na pewno wła­ściwe oczysz­cze­nie maszyny z wszel­kich zanie­czysz­czeń po sezo­nie. Ważna jest również kon­ser­wa­cja i właściwe prze­cho­wy­wa­nie. Należy usu­nąć ewen­tu­alną rdzę a powierzch­nie pozba­wione powłoki lakier­ni­czej (głów­nie ele­menty zespołu wyoru­ją­cego) poma­lo­wać farbą pod­kła­dową i nawierzch­niową. Prze­pro­wa­dzić sma­ro­wa­nie wszyst­kich mecha­ni­zmów i czę­ści wyma­ga­ją­cych tej czyn­no­ści. Kom­bajn powi­nien być prze­cho­wy­wany w pomiesz­cze­niach zamknię­tych. Pozwoli to wyeli­mi­no­wać nega­tywny wpływ warun­ków atmos­fe­rycz­nych na trwa­łość maszyny.

W celu przy­go­to­wa­nia maszyny do użyt­ko­wa­nia po okre­sie prze­cho­wy­wa­nia należy:
Doko­nać oglę­dzin maszyny
Spraw­dzić poziom oleju w insta­la­cji hydrau­licz­nej
Wyko­nać próbę pracy na nie­wiel­kich obro­tach w celu spraw­dze­nia pracy napę­dów hydrau­licz­nych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*